Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

olfascan-bg Created with Sketch. olfascan-bg Created with Sketch.
olfascan-bg Created with Sketch. olfascan-bg Created with Sketch.

Verkoopsvoorwaarden

OLFASCAN is een handelsmerk van MILVUS consulting NV

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

Elke factuur dient betaald te worden binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling jaarlijkse verwijlinteresten op overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstallen bij handelstransacties. Indien de klant in gebreke blijft om aan de betalingsverplichtingen te voldoen zal de hoofdsom bij wijze van contractueel schadebeding worden verhoogd met 10% (met een minimum van 125 euro).

Artikel 2

Bij aanvang van het project wordt een voorschotfactuur van 30% van het totaalbedrag naar de klant opgestuurd. Elke bestelling betekent aanvaarding door de opdrachtgever van onze voorwaarden.

Artikel 3

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Artikel 4

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door MILVUS consulting NV. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15% van de prijs van de bestelling. Indien de studie reeds gestart werd, zullen de effectief gemaakte kosten aangerekend worden.

Artikel 5

Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd.

Artikel 6

Eventuele supplementaire vervoers- of verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.

Artikel 7

MILVUS consulting NV is niet aansprakelijk, tenzij in geval van grove fout, voor enige materiële of lichamelijke schade die zou ontstaan bij de opdrachtgever of bij derden als gevolg van de geleverde diensten of als gevolg van een verkeerde interpretatie of gebruik van de geleverde onderzoeksresultaten of analyses. Analyseresultaten vermeld in de rapportering betreffen gegevens die op het moment van de meting geldig waren. Deze gegevens zijn niet noodzakelijk extrapoleerbaar naar andere tijdstippen of omstandigheden.

Artikel 8

De onderzoeksresultaten blijven intellectuele eigendom van de opdrachtgever, en zullen niet openbaar gemaakt worden of aan derden bekend gemaakt worden door MILVUS consulting NV zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. MILVUS consulting NV behoudt zich het recht voor studies te vermelden in het kader van het opgeven van referenties aan potentiële nieuwe klanten, zonder hierbij evenwel de inhoud van de studie te openbaren. In het kader van de wet op de privacy kan mits een eenvoudig schrijven van een klant zijn naam van de referentielijst verwijderd worden.

HUURVOORWAARDEN

1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Huurder: de contractspartij van MILVUS consulting NV bij een huurovereenkomst als bedoeld in artikel 3.1.

Verhuurder : MILVUS consulting NV, met zetel te 9000 Gent, Wondelgemkaai 159 en met ondernemingsnummer 0466.095.985.

2 Toepasbaarheid

2.1

Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige huurovereenkomsten, strekkende tot het verhuren van roerende zaken door Verhuurder, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2.2

Eventuele algemene voorwaarden/verkoopsvoorwaarden/huurvoorwaarden van de Huurder worden uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van elke (huur)overeenkomst zoals omschreven in artikel 3.1. tussen Huurder en Verhuurder tenzij deze schriftelijk door de Verhuurder werden aanvaard.

3 Offertes - totstandkoming overeenkomst

3.1

De door Verhuurder gemaakte offertes hebben, tenzij anders vermeld, een geldigheidsduur van dertig dagen.

3.2

Huurovereenkomsten tussen Verhuurder en Huurder komen in beginsel tot stand door een tijdige aanvaarding door Huurder van een door Verhuurder aan hem overgemaakte offerte of door ondertekening van de huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder of door verzending van een schriftelijke opdrachtbevestiging door Verhuurder.

In het geval aan bovenvermelde formaliteiten (nog) niet voldaan is en in het geval reeds uitvoering werd gegeven aan de huurovereenkomst doordat Huurder het gehuurde al in gebruik heeft genomen (na afgifte van het gehuurde goed door Verhuurder aan Huurder), zal behoudens tegenbewijs worden aangenomen dat er een huurovereenkomst tot stand is gekomen tussen Huurder en Verhuurder in welk geval onderhavige algemene voorwaarden eveneens toepasselijk zullen zijn.

3.3.

In geval van overmaking van een offerte door Verhuurder aan Huurder heeft Verhuurder, in geval van tijdige aanvaarding van deze offerte door Huurder, het recht om deze offerte binnen de drie dagen na aanvaarding door Huurder te herroepen in welk geval dus geen huurovereenkomst tot stand komt.

3.4

De prijzen in de offertes zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

3.5.

De huurovereenkomst zal, tenzij hiervan wordt afgeweken, een aanvang nemen op het ogenblik van de inontvangstname van het gehuurde goed door Huurder.

In het geval geen duurtijd tussen partijen werd overeengekomen, zal de huur van onbepaalde duur zijn en door elk van de partijen kunnen worden opgezegd mits inachtname van een opzeggingstermijn van drie kalenderdagen.

4 Huurtarieven en -termijnen

4.1

De huurtarieven van Verhuurder zijn exclusief btw, andere belastingen en heffingen, alsmede exclusief verzekering.

4.2

De dag van ingebruikname van het gehuurde goed en de dag van terugbezorging van het gehuurde goed aan Verhuurder gelden beiden steeds als volledige huurdag.

4.3

Huurder dient het gehuurde goed (op het einde van de huurovereenkomst) tijdig en in dezelfde staat als waarin hij het ontving terug te bezorgen aan Verhuurder. Indien Huurder het gehuurde niet tijdig terugbezorgt, is Huurder gehouden de extra huurdagen te vergoeden aan Verhuurder en is Huurder tevens aansprakelijk voor alle andere kosten die hieruit voortvloeien.

4.4

Een verlenging van de huurperiode is slechts mogelijk indien Verhuurder hiervoor haar uitdrukkelijke toestemming verleent. Automatische of stilzwijgende verlenging van de huurperiode is uitgesloten.

5 Controle van het gehuurde goed

5.1

Vóór het in ontvangst nemen van het gehuurde goed door Huurder dient deze het gehuurde goed ter plaatse te controleren op zichtbare gebreken/beschadigingen. Behoudens schriftelijk tegenbewijs te leveren door Huurder zal de inontvangstname van het gehuurde goed door Huurder gelden als bevestiging van het feit dat hij het gehuurde goed in goede staat en zonder zichtbare gebreken/beschadigingen heeft ontvangen.

Indien Huurder na de inontvangstname kennis zou krijgen van enig verborgen gebrek, zal hij Verhuurder hiervan onmiddellijk dienen in te lichten.

6 Risico van het gehuurde goed

6.1

Tot het ogenblik van terbeschikkingstelling van het gehuurde goed door Verhuurder aan Huurder rust het risico voor verlies of tenietgaan op Verhuurder. Vanaf het ogenblik van de terbeschikkingstelling en tot de datum van teruggave van het gehuurde goed rust het risico op beschadigingen, diefstal, verlies of tenietgaan van het gehuurde goed op Huurder en dit ongeacht of er al dan niet sprake is van overmacht.

6.2

In geval van gebeurlijke vordering van een derde lastens Verhuurder naar aanleiding van een handeling/nalatigheid door Huurder met betrekking het door hem gehuurde goed zal Huurder Verhuurder integraal vrijwaren voor alle bedragen die Verhuurder gehouden zou zijn om te betalen aan deze derde.

7 Schade aan het gehuurde goed

7.1

Indien er schade ontstaat aan het gehuurde goed of er sprake is van verlies/tenietgaan van het gehuurde goed, dient Huurder Verhuurder hiervan terstond op de hoogte te stellen.

7.2

Gebeurlijke noodzakelijke reparaties van het gehuurde goed tijdens de duur van de huurperiode kunnen slechts gebeuren mits toestemming van Verhuurder en dienen plaats te gebeuren door een door Verhuurder aangewezen persoon of onderneming voor rekening van Huurder. Reparatie van enige schade aan het gehuurde goed door Huurder zelf is niet toegestaan.

7.3

Verhuurder kan in geval van gebeurlijke schade/defect aan het gehuurde goed op verzoek van Huurder het gehuurde omruilen doch is daar niet toe verplicht. Omruiling van het gehuurde goed houdt niet in dat Huurder niet aansprakelijk is voor eventuele schade aan het gehuurde goed.

7.4

Huurder stelt Verhuurder schadeloos voor alle beschadigingen aan of het tenietgaan van het gehuurde goed ontstaan gedurende de periode vanaf de terbeschikkingstelling van het gehuurde goed tot de datum van teruggave van het gehuurde goed behoudens in het geval deze beschadiging(en) of tenietgaan te wijten zouden zijn aan een verborgen gebrek dat reeds aanwezig was op het ogenblik van de inontvangstname van het gehuurde goed door Huurder. De bewijslast van dit verborgen gebrek rust op Huurder.

8 Gebruik en onderhoud

8.1

Huurder verbindt zich ertoe om het gehuurde goed als een goede huisvader te gebruiken en in dezelfde staat terug te geven als waarin hij het gehuurde goed ontving.

8.2

Huurder is gehouden het gehuurde goed te onderhouden.

9 Betaling - protest

9.1

In geval van laattijdige betaling door Huurder zal deze van rechtswege en zonder verplichting tot ingebrekestelling gehouden zijn tot betaling van een nalatigheidsinterest van 8,5% per jaar vanaf de factuurdatum evenals tot betaling van een forfaitaire schadeloosstelling van 10% van het verschuldigde bedrag.

9.2

Huurder heeft behoudens in geval van toestemming van Verhuurder niet het recht een eventuele vordering ten aanzien van Verhuurder te compenseren.

9.3

Facturen van Verhuurder dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst door Huurder te worden geprotesteerd op straffe van aanvaarding van deze facturen.

10 Aansprakelijkheid

10.1

Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade die Huurder lijdt uit welke hoofde dan ook en die op welke wijze dan ook verband houdt met de huurovereenkomst met Verhuurder, tenzij er sprake is van opzet, bedrog of grove schuld in hoofde van Verhuurder.

10.2

Verhuurder is niet aansprakelijk voor niet-tijdige terbeschikkingstelling van het gehuurde goed aan Huurder, behoudens in geval van opzet, bedrog of grove schuld in hoofde van Verhuurder.

10.3

Indien Verhuurder ondanks de artikelen 10.1 en 10.2 toch aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor enige schade geleden door Huurder, zal de aansprakelijkheid van Verhuurder in elk geval worden beperkt tot het bedrag dat Huurder in het kader van de huurovereenkomst aan Verhuurder heeft voldaan/of verschuldigd is (bedrag excl. BTW).

10.4

Gebeurlijke aanspraken van Huurder met betrekking tot de met Verhuurder gesloten huurovereenkomst vervallen na verloop van een termijn van één jaar na verzending van de relevante factuur door Verhuurder aan Huurder.

11 Ontbinding

11.1

Indien Huurder niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor haar uit de huurovereenkomst mocht voortvloeien en Huurder ook – na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij Huurder een redelijke termijn is gegund zijn verplichtingen alsnog na te komen – in verzuim is, worden al zijn verplichtingen onmiddellijk opeisbaar en is Verhuurder volgens zijn keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hem verder toekomende rechten, de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij het gehuurde goed terstond door Huurder aan Verhuurder dient te worden terugbezorgd, dan wel dat Huurder voor verdere huur vooruitbetaling en/of zekerheid verstrekt (onverminderd het recht van Verhuurder op volledige schadevergoeding van de schade die het gevolg is van enige niet-nakoming van Huurder), dan wel verdere uitvoering van alle tussen Huurder en Verhuurder lopende overeenkomsten op te schorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

11.2

De huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder zal automatisch worden ontbonden in geval van faillissement van Huurder dan wel in het geval Huurder werd toegelaten tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie of in vereffening werd gesteld.

11.3

Zowel in geval van ontbinding als in dat van opschorting heeft Verhuurder het recht terstond betaling te verlangen voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de met Huurder gesloten overeenkomst, alsmede voor het gedeelte van de overeenkomst dat nog zou dienen te worden uitgevoerd als de overeenkomst niet was ontbonden c.q. opgeschort en de gemaakte kosten in verband met enige geleden schade, rente en een redelijk deel van de gederfde winst, onder aftrek van de reeds betaalde termijnen.

12 Overmacht

12.1

Verhuurder is nimmer aansprakelijk indien enige tekortkoming in zijnen hoofde is te wijten aan overmacht.

12.2

Indien de behoorlijke nakoming door Verhuurder ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Verhuurder komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Verhuurder het recht de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, dan wel (indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Verhuurder tot enigerlei schadevergoeding gehouden is. Niet voor rekening van Verhuurder komen onder meer: beperkende overheidsvoorschriften, staking, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oproer en oorlog en/of oorlogsdreiging.

12.3

Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Verhuurder gerechtigd het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Huurder gehouden deze factuur te voldoen.

13. Overdracht van huur - onderhuur

13.1

Huurder is niet gerechtigd om deze huurovereenkomst geheel/gedeeltelijk over te dragen aan derden.

Evenmin is de huurder gerechtigd om het door hem gehuurde goed onder te verhuren.

13.2

De huurovereenkomst met Huurder wordt steeds rekening houdende met hoedanigheid/identiteit van Huurder (intuïtu personae) afgesloten.

14 Betwistingen – toepasselijk recht

14.1

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van Verhuurder bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

14.2

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven gebeurlijke vertalingen daarvan.

14.3

Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden en/of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van de huurovereenkomst en zal het nietige beding automatisch worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert en dat maximaal toegelaten is krachtens de toepasselijke wetgeving.

Hoe kunnen wij helpen?

Wenst u bijkomende informatie? Of hebt u een specifieke vraag voor één van onze medewerkers? Neem dan zeker contact op via onze contactpagina.