Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

olfascan-bg Created with Sketch. olfascan-bg Created with Sketch.

H2S logging voor rendementsbepaling luchtbehandeling

Het voordeel van loggers.

Waterstofsulfide H2S

Waarom H2S meten?

Waterstofsulfide of kortweg H2S staat bekend als een giftig gas met een sterke geur (rotte eieren). Bij lage concentraties is H2S nog detecteerbaar door ons reukorgaan (reeds vanaf 0,041 ppb – Nagata), maar bij hogere concentraties (100 ppm en hoger) wordt ons zenuwstelsel uitgeschakeld waardoor we het gas niet meer kunnen ruiken. H2S wordt gevormd wanneer organische stoffen gaan ontbinden in een zuurstofarme omgeving, waardoor dit gas vaak terug te vinden is bij raffinaderijen, bierbrouwerijen, boerderijen, olie- en gasproductie platforms, rioleringen en waterzuiveringsinstallaties.

De schadelijke effecten die ontstaan bij blootstelling aan H2S nemen toe naarmate de concentratie in de omgevingslucht toeneemt. Het is daarom van belang om de vorming van waterstofsulfide uit productieprocessen te kwantificeren en weg te vangen met behulp van luchtbehandelingstechnieken bij schadelijke en geurstorende concentraties.

H2S logger

H2S loggers inzetten

Schommelingen in productieprocessen dragen ertoe bij dat de vorming van waterstofsulfide kan fluctueren in functie van de toevoer en ontbinding aan organische stoffen. Om deze fluctuaties in H2S te kunnen monitoren beschikt OLFASCAN over twee H2S-loggers. De logger is een autonome unit voor het simultaan registreren van temperatuur en H2S-concentraties via elektrochemische sensortechnologie.

De logger heeft een meetbereik voor H2S van 0 – 2.000 ppm met een maximale resolutie van 0,1 ppm. De logger is zeer robuust (IP68) en kan daardoor geïnstalleerd worden in vervuilde en vochtige luchtstromen. De logging unit is ook uitgerust met GPRS/3G verbinding om in realtime en op afstand de geregistreerde data te kunnen monitoren.

H2S logging op waterzuiveringinstallatie

Opstelling van de H2S loggers

Voor een waterzuiveringsinstallatie diende de werking van een lavafilter op de sliblijn geanalyseerd te worden naar het reduceren van H2S in de afgezogen luchtstroom. Om het verwijderingsrendement te bepalen werd een H2S-logger geïnstalleerd in de leiding voor en na de lavafilter.

Van 30 augustus 2022 (omstreeks 16u00) tot en met 31 augustus 2022 (omstreeks 10u00) werd de H2S-concentratie in tijdsintervallen van 1 minuut gelogd.

Resultaten H2S logging

Resultaten van de H2S-logging

De logging toonde aan dat de H2S-concentratie in de onbehandelde luchtstroom varieerde tussen 241 en 100 ppm, met een gemiddelde waarde van 176 ppm. De concentratie was tijdens de nacht beduidend lager. Na de lavafilter varieerde de H2S-concentratie tussen 211 ppm en 82 ppm, met een gemiddelde waarde van 148 ppm. Logischerwijze was ook hier de concentratie tijdens de nacht beduidend lager.

Over de gelogde periode kon de lavafilter de H2S-concentratie met maximaal 54 ppm en met minimaal 0,5 ppm reduceren. Gemiddeld bedroeg de reductie 28 ppm, wat overeenkomt met een gemiddeld rendement van 16 %.

H2S logging in actie

Wat heeft het opgebracht?

Op basis van de logging kon vastgesteld worden dat de lavafilter onvoldoende efficiënt is in het reduceren van waterstofsulfide, en dat nog hoge concentraties (> 100 ppm) worden vrijgesteld na de lavafilter.

Met deze informatie heeft de exploitant de constructeur van de lavafilter dan ook verzocht om de werking na te kijken en te optimaliseren, waaruit een calamiteit met de sproei-installatie van de lavafilter werd vastgesteld.

Conclusie

Met behulp van realtime H2S-logging kunnen fluctuaties in vorming van waterstofsulfide over de tijd in kaart gebracht worden om na te gaan onder welke condities het gas meer of minder gevormd wordt. De logging ontleent zich ook uitstekend om het rendement van een luchtbehandelingstechniek voor het reduceren van H2S te bepalen.

Wil je jouw luchtbehandeling ook laten doormeten op H2S?

Start je project met ons

Hoe kunnen wij helpen?

Wenst u bijkomende informatie? Of hebt u een specifieke vraag voor één van onze medewerkers? Neem dan zeker contact op via onze contactpagina.