Your web browser is out of date. Update your browser for more security, speed and the best experience on this site.

olfascan-bg Created with Sketch. olfascan-bg Created with Sketch.

Emissie- en depositiebepaling met een vliegend labo

Met ons vliegend labo kunnen we emissie- en depostiebepalingen uitvoeren voor grote oppervlaktebronnen.

Waterzuivering met grote oppervlaktebronnen

Inleiding

Het bepalen van de emissie- en depositie-impact van grote emitterende oppervlaktebronnen (biofilters, waterzuiveringsbekkens,…), is via klassieke manuele metingen vaak onvoldoende om representatieve en uniforme emissiegegevens te verkrijgen van de volledige oppervlakte. De klassieke metingen zijn namelijk tijdrovend en te beperkt om de volledige oppervlakte efficiënt te bemonsteren.

Om emissiebepaling van dergelijke bronnen mogelijk te maken, heeft OLFASCAN een vliegend labo ter beschikking dat via on-board elektrochemische sensoren efficiënt in tijd en ruimte emissieconcentraties kan opmeten.

Drone met labo voor emissiemetingen

Drone- en sensortechnologie

De sterke opmars van dronetechnologie heeft de mogelijkheid gecreëerd om moeilijk bereikbare plaatsen, grote gebieden en gevaarlijke zones in kaart te brengen. De meest gekende toepassing is beeldvorming en -analyse waarbij de drone uitgerust is met high-end camera’s. OLFASCAN heeft samen met Drone Division geïnvesteerd in een toepassing waarbij een labo met elektrochemische sensoren gemonteerd is aan een drone.

De chemische sensortechnologie in het labo laat toe om accuraat emissieconcentraties te meten van o.a. NH3, H2S, O3, NO2, CH4, VOC,… Bemonsteringslucht wordt aangezogen via een lange leiding van inert materiaal en over de sensoren gestuurd. Dit laat een veilige operatie van de drone toe en minimaliseert hierbij de effecten van downdraft door de. De emissiedata kan real-time gemonitord worden en de data is voorzien van GPS-coördinaten en tijdsgegevens.

Aanduiding fluxramen voor emissiemeting met drone

Emissies en depositie - fluxraam

Om de depositie-impact van emitterende oppervlaktes te kunnen bepalen, dient de emissievracht begroot te worden. Een courant gebruikte techniek hiervoor is de fluxraam methode. Hierbij worden twee denkbeeldige fluxramen boven- en benedenwinds bemonsterd. Aan de hand van het concentratieverschil, en het debiet door de fluxramen, kan de emissievracht berekend worden.

De fluxraam methode vereist dus emissieconcentratie bepaling in zowel een verticaal als horizontaal profiel, waar drone- en sensortechnologie zich uitstekend toe verlenen.

Emissiemetingen uitvoeren met een lab bevestigd onder een drone

NH3-vracht van een slib-nabezinktank

Om de NH3-vracht van een slib-nabezinktank te bepalen, werd de fluxraam methode uitgevoerd met het OLFASCAN vliegend labo. Een eigen meteorologische mast opgesteld naast de bezinkingstank gaf de dominante windrichting en heersende windsnelheid aan, zodat het denkbeeldig fluxraam correct geconstrueerd kon worden.

In beide ramen werd in horizontale en verticale richting over 21 punten de NH3-concentratie opgemeten. Uitgemiddeld bedroeg de NH3-concentratie bovenwinds 1,56 ppm en aan de benedenwinds 2,15 ppm, resulterend in een concentratieverschil van 0,59 ppm. Via de gemiddelde windsnelheid van 2,36 m/s werd een debiet door het fluxraam bekomen van 149.105 m³/h. Samen met het concentratieverschil vertaalde dit zich tot een NH3-vracht van 0,062 kg/h.

Kaart impact modellering

N-depositie van een slib-nabezinktank

De berekende NH3-vracht van de slib-nabezinktank kan vervolgens samen met de bronkarakteristieken van de tank geïmplementeerd worden in het Vlaamse IMPACT model om de N-depositie van de tank op de omgeving te begroten. De modelresultaten toonden aan dat de opgemeten NH3-concentraties met het vliegend labo aanleiding geven tot een N-depositie van maximaal 2,9 kg N/ha per jaar in delen van het VEN-gebied in dichte nabijheid tot de positie van de tank.

Op basis hiervan besliste de waterzuiveringsmaatschappij om de slib-nabezinktank te overkappen, af te zuigen en de lucht te laten nabehandelen door een luchtzuiveringstechniek.

Conclusie

Om emissie- en depositie-impact van grote emitterende oppervlaktebronnen accuraat in tijd en ruimte te bepalen, kan beroep gedaan worden op het OLFASCAN vliegend labo. De drone- en sensortechnologie verleent zich uitstekend voor de correcte uitvoering van de fluxraam methode om emissievrachten te begroten.

Wil jij ook de emissie van jouw grote oppervlaktebronnen laten doormeten?

Vraag een offerte aan

Hoe kunnen wij helpen?

Wenst u bijkomende informatie? Of hebt u een specifieke vraag voor één van onze medewerkers? Neem dan zeker contact op via onze contactpagina.